Allmän info

RIKSDROTSENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

Avsikten med denna skrift är att informera nya boende och påminna gamla medlemmar
om hur vi inom kvarteret Riksdrotsen hanterar vissa frågor av gemensamt intresse.
För medlemmar som säljer sina hus vill vi påpeka att det är viktigt att skriften
visas för köparna av fastigheten.

Föreningen
Samfällighetsföreningen bildades 1989-10-26. Se anläggningsförrättning med Dnr
831-222-89. Föreningen övertog då uppgifter som tidigare vilat på Ekonomiska
föreningen Riksdrotsen, vilken i sin tur hade bildats i samband med att
inflyttning skedde i området 1962. Omedelbart före samfällighetsföreningens bildande hade Gemensamhetsanläggningen Riksdrotsen etablerats genom en lantmäteriförrättning. Gemensamhetsanläggningens omfattning framgår av bifogade bilaga till förrättningsprotokollet.
Samfällighetsföreningen får endast syssla med förvaltning av den angivna
gemensamhetsanläggningen. Önskar vi utvidga eller väsentligt ändra
gemensamhetsanläggningen kan detta ske först efter att vi begärt och fått
godkännande vid en ny lantmäteriförrättning. Kostnaden för en ny förrättning
uppskattas idag till 10.000-15.000 kronor.
Samfällighetsföreningens förhållanden i övrigt regleras genom dess stadgar.
Kopior av dessa kan fås från styrelsen. (eller hemsidan)
Garagen
Varje medlemsfastighet disponerar ett garage för uppställning av motorfordon.
Medlem har rätt att hyra ut garaget endast till annan medlem i Riksdrotsens
samfällighetsförening. Med tanke på bristen på parkeringsplatser i området
uppmanas medlemmarna att så långt som möjligt utnyttja garagen.
Samfällighetsföreningen svarar för underhållet av garagebyggnadernas stomme och
skal. Respektive medlem svarar enligt praxis för underhållet av ytskiktet inne i
sitt garage.
Vägar m.m.
Parkering är förbjuden på samfällighetsföreningens mark. Behöver man stå där
kortvarigt skall fordonet vara under uppsikt eller ha ett synligt mobilnummer om
någon annan behöver komma fram. (Gäller även entrepenörer). Parkering medges
endast på härför särskilt angiven plats. Vägen närmast Rd16, Rd 17 och Rd 18 (Dvs
adresser 35, 37 och 39) är en gångväg. Gångvägen får användas av bilar endast vid
tunga transporter till och från dessa fastigheter under dagtid. Genomfart av
bilar är inte tillåten på gångvägen.
För den gemensamma trevnadens skull är biltvätt inte tillåten på föreningens
mark.
Städdagar
För att hålla nere kostnaden för skötsel och underhåll av den gemensamma
egendomen anordnas ”städdagar” två gånger per år, vanligen en lördag under april
och oktober. För att stimulera till högt deltagande bland medlemmarna, står
föreningen för kostnaden för en enkel förtäring i pausen. Fikat ordnas av
medlemmarna men bekostas av föreningen enligt ett rullande schema som även
innefattar arbetsindelningen.Till städdagarna tar föreningen hem en container som ställs upp på yttre delen av parkeringen.
Efter ”städdagens” slut får medlemmarna slänga eget skräp i containern.
Medlemmarna måste dock beakta styrelsens anvisningar om vad slags gods som får
slängas i containern. Se den aktuella städplanen inför städdagarna.

Gårdskarl
För att ytterligare hålla nere skötselkostnaden för anläggningen har vi ett ”gårdskarlssystem” inom kvarteret. Varje medlemsfastighet är gårdskarl i par med en annan fastighet c:a tre gånger per år. Inför varje kalenderår delas en ny gårdskarlslista ut som fördelar veckorna enligt ett rullande schema. Under vintern har man en vecka och på sommaren två veckor i taget. Gårdskarlens arbetsuppgifter är:

Hela året
Hålla uppsikt om någon lampa i garage- eller gårdsbelysningen går sönder. Byta trasiga lampor. Reservlampor finns i elskåpet vid trappan eller i förrådet. Säg till styrelsen om reservlampor saknas.
Vinter
Skotta och sanda trappan upp till övre garageplan. Skotta” snöfri en c:a 30 cm sträng framför garagen. (För att inte garageportarna skall riskera skadas av snöplogen.) Vid halka sanda en gångsträng runt gården. Säg till styrelsen när sanden börjar ta slut. Sist men inte minst så är det viktigt att det skottas och sandas framför och RUNT sopbehållaren.Är detta inte gjort, riskerar vi att sopentreprenören inte tömmer behållaren.
Sommar
Vid behov, klipp gräsmattorna. Säg till styrelsen eller köp själv ny miljöbensin till gräsklipparen när bensindunken börjar bli tom. Ersättning fås av kassören. Tag ett tag med ogräsjärnet i rabatterna och på sandplan en gång under perioden.

Förråd. verktyg
Samfällighetsföreningen har ett förråd för gräsklipparen, skottkärror och andra
verktyg. Stegen och dessa verktyg får lånas av medlemmarna för kort bruk på den
egna tomten. Vederbörlig försiktighet skall naturligtvis iaktagas vid bruk av
utrustningen och eventuella fel skall genast anmälas till styrelsen. Nyckel till
förrådet finns i el skåpet vid trappan. Alla medlemmar skall ha fått nyckel till
elskåpet.

Grannsamverkan
Föreningens medlemmar deltar i projektet ”grannsamverkan”. Detta innebär att vi
försöker hålla viss uppsikt över helt främmande människor som vistas på gården.
När grannen är borta skall vi gärna klippa gräsmattan eller skotta gången. Allt
för att det skall se ut som någon är hemma och därmed minska risken för inbrott.
Denna skrift har antagits samfällighetsföreningen omkring 2002, men har
uppdaterats något av nuvarande styrelse 2013.
Styrelsen

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s